Vitajte v poľnohospodárskom družstve Veľké Uhercepdpvu@pdpvu.sk  038 7486 230 | 

Stavebné úpravy na farme dojníc Veľké Uherce

Zákazka zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 127/2013 dňa 01.07.2013 pod č. 11035-WYP/p>

Stavebné úpravy na farme dojníc Veľké Uherce
28. 08. 2013 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk v zmysle § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní:

Identifikácia uchádzačaUmiestnenieCena bez DPH
ADEST, a.s.
IČO: 34112961
956 36 Rybany
1.378.897,67 €

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce sídlo Veľké Uherce
958 41 Veľké Uherce

Tel: 038/ 7486 230
Fax: 038/ 7486 267
E-mail: pdpvu@nextra.sk
Obchodný register OS Trenčín, odd.Dr. Vložka číslo : 10082/R

Vo Veľkých Uherciach dňa 26. 08. 2013

Vec: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

V zmysle § 44 ods. 2 zákona č. 25 / 2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 30.6.2013 vo verejnej súťaži - podlimitnej zákazke postupom podprahovej zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 127/2013 z 01.07.2013, pod sp. zn.: 11035-WYP:
"Stavebné úpravy na farme dojníc Veľké Uherce" zverejňujeme informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile.
Úspešným uchádzačom sa v tejto zákazke stal uchádzač:
ADEST, akciová spoločnosť, 956 36 Rybany 2
nakoľko celková ponuková cena tohto uchádzača bola najnižšia spomedzi vyhodnocovaných ponúk a najnižšia celková cena v danej zákazke bola jediným kritériom pre vyhodnotenie ponúk. Poradie uchádzačov:

  1. ADEST, akciová spoločnosť, 956 36 Rybany 2

Ing. Jozef Štefkovič, Riaditeľ PDP

I N F O R M Á C I A
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA /OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7

Úradný názov:Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
Poštová adresa:958 41 Veľké Uherce
Mesto/obec:Veľké Uherce
PSČ:958 41
IČO:00205869
Kontaktná osoba:Ing. Jozef Štefkovič
Telefón:+421 387486230
E-mail:pdpvu@nextra.sk

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke:Stavebné úpravy na farme dojníc Veľké Uherce

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž (výzvy na predkladanie ponúk):11035-WYP, číslo VVO 127/2013 z 01.07.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona

Dátum otvárania predmetných častí ponúk:23.08.2013
Dátum odoslania tejto informácie:20.08.2013

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Zmluva o dielo 10_10_20133 746 kB [pdf]

HORE