Vitajte v poľnohospodárskom družstve Veľké Uhercepdpvu@pdpvu.sk  038 7486 230 | 

Technické služby

    Úsek technických služieb je jednou z organizačných zložiek poľnohospodárskych činností na PDP Veľké Uherce. Hlavnou náplňou úseku TS je zabezpečovať mechanizované práce a opravy strojov a zariadení na ostatných úsekoch družstva. Ďalšou z činností úseku TS je vykonávanie poľných mechanizovaných prác pre záujemcov o tieto služby.

    Vzhľadom na organizačnú štruktúru PDP Veľké Uherce je úsek TS zaradený medzi poľnohospodárske výrobné úseky a tým priamo ovplyvňuje hospodárenie v poľnohospodárskej prvovýrobe. Pri rozbore hodín odpracovaných pracovníkmi úseku jednoznačne dominuje zastúpenie prác na úseku Rastlinnej výroby počtom 80 % z odpracovaných hodín a úsek Živočíšnej výroby - 12 % z odpracovaných hodín. Jednoznačné percentuálne zastúpenie odpracovaných hodín naznačuje preto akým smerom sa uberá vývoj na úseku TS a tým určuje aj ďalší rozvoj a obnovu strojového parku. Keďže v minulosti nebolo zameranie prác jednoznačne určené dochádzalo k rôznorodej a najmä nedostatočnej obnove strojového parku, ktorý následne nepostačoval meniacim sa podmienkam v poľnej výrobe v rámci poľnohospodárskej prvovýroby.

    Za účelom zefektívniť prácu úseku a súčasne prispôsobiť úsek meniacim sa podmienkam došlo v roku 2005 k združeniu dvoch stredísk zabezpečujúcich služby pod jedno vedenie. Súčasne od tohto roku dochádza k postupnej premene v rámci strojového vybavenia, a to za účelom zefektívnenia poľných prác. Zmena myslenia priniesla zväčšenie výkonových parametrov strojov a nárast pracovných záberov.

    Úsek TS v súčasnosti disponuje najmodernejšou technikou a novým strojovým vybavením, ktoré spĺňa najvyššie nároky kladené na kvalitu a ekonomiku poľnej výroby a v kombinácií so staršou technikou dokáže zabezpečiť plnenie agrotechnických termínov.

    Z hľadiska organizačného je úsek TS riadený vedúcim úseku ( hlavný mechanizátor ), pod ktorého vedenie spadá vedúci strediska Veľké Uherce, ktorý zabezpečuje tiež nákup a zásobovanie potrebných súčiastok aj pre ostatné úseky a vedúci strediska Žabokreky nad Nitrou, ktorý je súčasne aj skladníkom. Keďže rozloha pôdy, ktorú PDP Veľké Uherce obhospodaruje je rozčlenená v katastroch viacerých obcí je úsek TS sústredený na dvoch hospodárskych dvoroch, a to vo Veľkých Uherciach a v Žabokrekoch nad Nitrou. V náväznosti na prebiehajúce poľné práce sa preto technika sústreďuje na tom dvore, ktorý je bližšie k parcelám na ktorých sa práce vykonávajú. Obidve strediská sú vybavené skladovacími priestormi na PHM a na obidvoch strediskách je možnosť vykonávať opravy strojov. Tento systém umožňuje minimalizáciu prejazdov a súčasne zabezpečuje úsporu času na presun techniky, čoho výsledkom je zvýšenie produktívneho času pri poľných prácach.

    Úsek Technických služieb prechádza za posledné 3 roky zmenami, ktoré sú smerované za účelom prispôsobiť úsek meniacim sa podmienkam v poľnohospodárskej prvovýrobe. Odliv a nedostatočný počet kvalifikovaných pracovníkov, meniace sa klimatické podmienky, znižovanie operatívneho času na vykonanie poľných prác, neustály nárast ceny pohonných hmôt. To všetko negatívne vplýva na ekonomiku poľných prác a následne na hospodárske výsledky v pestovaní poľnohospodárskych produktov. Preto sme na našom družstve postupne zabezpečili nielen zmenu v strojovom vybavení a prešli na pracovné zábery strojov od 6 metrov vyššie, na výkony energetických prostriedkov od 200 HP, na zvýšenie nosnosti dopravných súprav nad 15 ton, ale najmä sme sa snažili zabezpečiť zmenu v myslení ľudí a oboznámiť ich s novými princípmi hospodárenia a organizácie poľných prác. Výsledkom je zostavenie nových pracovných súprav a strojových liniek s dôrazom na posilnenie kľúčového článku celej strojovej linky.

    Ďalšou z možností efektívnejšieho využitia strojov, ktorú sme na úseku začali používať je využitie navigačných systémov GPS na minimalizáciu prejazdov po poli a na úsporu aplikačných látok, či už pri rozmetaní priemyselných hnojív, alebo pri chemickej ochrane. Do budúcna uvažujeme na plnom zautomatizovaní a zjednotení navigačných systémov do systému, ktorý bude nielen snímať jednotlivé pracovné operácie, ale ich aj vyhodnocovať a súčasne kontrolovať obsluhu stroja za účelom predchádzania chýb pri poľných prácach a zvýšenia produktívneho času zbytočnými prestojmi a poruchami, či nesprávnymi nastaveniami strojových súprav. Takto získané údaje budú podkladom pre ďalšie zefektívnenie poľných prác a pre ďalšie doplnenie strojových liniek.

    Všetky typy strojov sú vybavené modernými technológiami umožňujúcimi dosahovať kvalitnú prácu pri dodržaní vysokých výkonových štandardov. Pri aplikácií priemyselných hnojív a chemických prostriedkov sa používajú GPS navádzacie systémy šetriace čas a aplikačnú látku. Postrekovače a rozmetadlá hnojív sú vybavené radarmi, ktoré regulujú dávku látky na základe pojazdovej rýchlosti stroja. Pri zbere krmovín na senáž a siláž sú rezačky vybavené aplikátormi na chemické a biologické konzervanty s možnosťou variability dávky konzervantu na základe výkonu stroja a množstva spracovávanej hmoty. Pri rozmetaní maštaľného hnoja je dávka hnoja regulovaná automaticky v závislosti od zmeny pojazdovej rýchlosti. Stroje na sejbu obilovín umožňujú nastaviť výsevok na základe hodnoty HTS osiva, čím dochádza k úspore osiva na základe presne stanoveného výsevku. Stroje na spracovanie pôdy ( kombinátory, podmietače, kompaktory, ), sú vybavené variabilnou zmenou pracovných častí, čím dokážu spracovávať rôzne druhy pôd za takmer všetkých podmienok. Pluhy sú vybavené predplúžkami, zaklápačmi rastlinných zvyškov s nonstop istením orbových telies čím dokážu pracovať v širokom spektre meniacich sa podmienok vzhľadom na množstvo vyskytujúcich sa pozberových zvyškov a tiež vzhľadom na meniace sa typy pôd a klimatické podmienky. Najnovší obilný kombajn disponuje okrem GPS systému umožňujúceho mapovanie úrod, tiež zariadením na priebežné vyhodnocovanie hektárových úrod či vlhkosti zberaného porastu.

    Snahou úseku TS je poskytovať nielen kvalitné služby v oblasti poľných prác, ale tiež poskytovať služby na vysokej odbornej a technickej úrovni. Obsluhy strojov sú dostatočne skúsené a majú s prevádzkou a nastavením strojov dlhodobé skúsenosti. Obsluhy strojov vedia nielen nastaviť daný stroj na požadované parametre, ale tiež vedia poradiť v prípade vyskytnúceho sa problému a vždy sa snažia aplikovať a používať nove technické vymoženosti strojov.

Prehľad strojového vybavenia úseku TS na PDP Veľké Uherce s ktorým úsek zabezpečuje plnenie úloh v poľnej prvovýrobe a súčasne poskytuje služby ostatným poľnohospodárskym podnikom:

Typ strojaNázov strojaRok výrobyCharakteristika
Ťažné prostriedkyJOHN DEERE 8520
JOHN DEERE 7820
JOHN DEERE 6920 S
JOHN DEERE 6920
JOHN DEERE 7800
FASTRAC 3220
CASE MXM 190
2006
2005
2002
2003
1996
2005
2005
Kolesový traktor o výkone 320 HP
Kolesový traktor o výkone 200 HP
Kolesový traktor o výkone 160 HP
Kolesový traktor o výkone 155 HP
Kolesový traktor o výkone 180 HP
Kolesový traktor o výkone 220 HP
Kolesový traktor o výkone 200 HP
Stroje na prípravu pôdy,
sejbu a orbu
LEMKEN RUBIN
LEMKEN THORIT
LEMKEN KORUND 9
LEMKEN KORUND 7,5
LEMKEN SOLITAIRE 6
LEMKEN EURODIAMANT
LEMKEN VARIDIAMANT
OSTROJ SATURN
JOHN DEERE 750 A
JOHN DEERE 1770
KUHN DISC XM 3,6
2005
2006
2006
2007
2003
2002
2008
1998
1996
2006
2004
Diskový podmietač prac. záber 6 m
Radličkový podmietač záber 6 m
Ľahký kombinátor záber 9 m
Ľahký kombinátor záber 7,5 m
Sejačka na hustosiate záber 6 m
Pluh vo variante 5+1
Pluh vo variante 7+1
Kompaktor pracovný záber 6 m
Bezorebná sejačka na hustosiate 6 m
Bezorebná sejačka na kukuricu 12 r.
Diskový podmietač záber 4,5 m
Stroje na ošetrenie
porastov a stroje
na aplikáciu priemyselných
a organických hnojív
RAUCH AXIS 3,1
AMAZONE ZA – MII
NAPA 24
TECNOMA LASER 4000
ANABURGER HTS 20,79
2006
1996
2001
2005
2006
Rozmetadlo priemyselných hnojív
Rozmetadlo priemyselných hnojív
Postrekovač s injektážou ramená 24 m
Samochodný postrekovač nádrž 4 000
Rozmetadlá mašt. hnoja
Stroje na zber a
spracovanie krmovín
BIG M 1 KRONE
KUHN FC 352 RG
FELLA TS 4000
POTTINGER MULTITAST
POTTINGER FARO 8000
STRAUTMANN GIGA
STRAUTMANN SUPER
LIS JOHN DEERE 690
ARCUSIN F 54.63
LIS AMITY
 
2005
2000
2006
2003
2007
2005
2004
1996
2006
1998
 
Samochodný žací stroj záber 9 m
Ťahaný žací stroj záber 3,5 m
4 - rotorový zhrabovač záber 12 m
2 – rotorový zhrabovač záber 8 m
Samozberací voz na seno a slamu
Samozberací senážny voz s rezaním
Samozberací senážny voz s rezaním
Lis na hranaté balíky
Zberací a stohovací voz na balíky
Vakovací stroj na výrobu senáže,
siláže, konzerváciu rezkov, mlata
Zberové strojeJOHN DEERE Z 2064


JOHN DEERE 9640 WTS
JOHN DEERE 6710
CLAAS LEXION 560
CLAAS JAGUAR 870
1996


2002
1996
2008
2008
Obilný kombajn lišta 5,5 m +
BISO s adaptérmi na zber
slnečnice a kukurice na zrno
Obilný kombajn lišta 6,1 m + BISO
Samochodná rezačka ( senáž, siláž )
Obilný kombajn VARIO lišta 7,5 m
Samochodná rezačka ( senáž, siláž )
Stroje na dopravuANABURGER
MULTILAND HTS 20,79
20063 kusy veľkoobjemových návesov
s nosnosťou 15 ton na odvoz
sypkých hmôt, senáže,
siláže na podvozku
multiland plus s výmenným systémom
Manipulačná technikaJCB 535 - 95 AGRI
CAT TH 330
2007
2004
Teleskopický manipulátor
Teleskopický manipulátor


Kontakt:

Ing. Andrej Baran
Vedúci úseku TS

Mobil: 0903 715 660
Email: pdpvu@nextra.sk

Ján Knajbel
Vedúci strediska Veľké Uherce, technik MTZ

Mobil: 0903 264 449

Prehľad niektorých strojových liniek s možnosťou poskytnutia práce linky v rámci služieb pre poľnohospodárov:

Pracovná operáciaStrojová linkaVýkon linky
Predsejbová
príprava
JD 8520 + LEMKEN KORUND 9 m
JD 8520 + LEMKEN RUBÍN 6 m
JD 8520 + LEMKEN THORIT 6 m
4 – 5 ha/hod.
Výroba lucerkovej
senáže
BIG M KRONE, JD 6920 + zhrabovač FELLA 4000
Rezačka CLAAS JAGUAR
JD 6920 + ANABURGER
JD 7800 + Lis Amity
v závislosti od úrody
20 – 40 ha/deň
Zber balíkovej
slamy
JD 7820 + Lis KRONE BIG PACK,
Fastrac 3220 + ARCUSIN,
JCB 535 – 95
v závislosti od úrody
a miesta uskladnenia
20 – 60 ha/deň
Rozmetanie
maštaľného hnoja
JD 6920 + ANABURGER,
nakladač JCB
v závislosti od
aplikačnej dávky
1 – 1,5 ha/hod.
Výmlat obilovínKombajny JOHN DEERE
alebo CLAAS LEXION
v závislosti od úrody  
50 – 70 ha/24hod.
Sejba kukurice
a slnečnice
JOHN DEERE 7820 +
JOHN DEERE 1770
50 – 70 ha/24hod.
Chemická ochrana,
Desikácia porastov
Postrekovač TECNOMA LASER 4000v závislosti od dávky
10 – 15 ha/hod.
Vakovanie
cukrovarníckych rezkov
a pivovarníckeho mláta
JOHN DEERE 7800 +
Lis Amity
V závislosti od dĺžky
vaku a prísunu hmoty
1 – 2 vaky/deň
Zber krmovín
senážnymi vozmi
JD 6920 +
STRAUTMANN SUPER VITESSE
JD 7820 +
STRAUTMANN GIGA VITESSE
-
HORE